regulamin konkursu "200 mat dla polskiej jogi"

REGULAMIN KONKURSU “200 MAT DLA POLSKIEJ JOGI”

1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co, to jest:

- Jagoda Schäpper wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, legitymująca się: NIP 6751280658 oraz REGON 356872129; oraz
- Paulina Niedzielska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, legitymująca się: NIP 7123092902 oraz REGON 061411069.
(dalej „Organizator”).  


2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu prowadzonego przez Organizatora na stronie joyinme.co na publicznym koncie społecznościowym @joyinme_yoga na portalu Instagram, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.  
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  
4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).  

2. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce  i nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 13-18 lat), mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
2. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Udział jest bezpłatny.  
3. Konkurs trwa od 19 września 2022 r. od godziny 7:00. do 26 września 2022 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania konkursu.
5. Konkurs ogłaszany jest za pośrednictwem strony internetowej www.joyinme.co oraz publicznego konta Organizatora, prowadzonego na portalu społecznościowym Instagram, dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/joyinme_yoga/  
6. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na dedykowaną skrzynkę mailową dlajogi@joyinme.co
7. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) mailowe udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe tj “Jaka jest Twoja ulubiona pozycja w jodze i dlaczego?” (Zadanie Konkursowe)

b) przesłanie drogą mailową certyfikatu ukończenia kursu nauczyciela jogi min 200 RYT lub zamiennie zaświadczenie ze szkoły jogi o odbywaniu nauczania minimum przez 3 lata

c) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień.

Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.  


7. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:  
a) Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,  
b) Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,  
c) Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,  
d) Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,  
e) Mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.  
Uczestnik przesyłając Organizatorowi odpowiedź na zadanie konkursowe w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.  


3. Rozstrzygnięcie konkursu - Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanego przez Uczestników Zadania Konkursowego i wyłoni wśród Uczestników 200 (słownie: dwustu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najbardziej atrakcyjnie.
3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody: maty do jogi Joy in me o wartości 379 zł brutto każda. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
4. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 30 września 2022 r.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez odpowiedź na maila ze zgłoszeniem Uczestnika.
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
10. Fundatorem Nagród jest Organizator.
11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


4. Uprawnienia Organizatora

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.  


5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłaszać w terminie do dnia 15 października 2022 roku.  
2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: contact@joyinme.co   
W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.        3. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.  
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  
a) Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem, przetwarzanych w ramach Konkursu danych osobowych.  
b) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:  
- przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu,  
- wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),  
- rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),  
c) Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:  
- Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,  
- Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: contact@joyinme.co
d) Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: contact@joyineme.co
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.  
e) Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem. Termin przedawnienia roszczeń określony został przez przepisy Kodeksu Cywilnego.  
f) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmie wysyłkowej obsługującej konkurs oraz dostawcy usług hostingu poczty elektronicznej za pośrednictwem której Organizator zbiera zgłoszenia.  
g) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  
h) Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Konkursu są przetwarzane niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
j) Dane osobowe osób trzecich zostały przekazane Organizatorowi przez Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody osoby trzeciej.   
k) Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu, będą podejmowane tylko w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.