Regulamin Wydarzenia "Feel the inner flow Warszawa"

Regulamin Wydarzenia "Feel the inner flow Warszawa" zwanego dalej „Wydarzenie”

 1. Organizatorem Wydarzenia jest JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co (dalej: Organizator)

 2. Wydarzenie polega na grupowych zajęciach jogi z instruktorką i odbędzie się w Warszawie pod adresem Karłowicza 18/1 w Warszawie.

 3. Organizator zastrzega że pula biletów na zajęcia jest ograniczona – dostępnych jest 7 biletów na jedną lekcję jogi w wybranym dniu i na wybraną godzinę.

 4. Jedna lekcja jogi w ramach "Feel the inner flow Warszawa" trwa 60 minut.

 5. Cena jednego biletu na jedną lekcję jogi to 49 zł.

 6. Sprzedaż biletów na wydarzenie jest prowadzona tylko i wyłącznie przez stronę www.joyinme.co.

 7. Kupując bilet uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji
  Wydarzenia.

 8. Uczestniczyć w Wydarzeniu a co za tym idzie zakupić bilety mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 9. Nie ma możliwości wejścia na Wydarzenie bez uprzedniego zakupienia biletu na odpowiednią grupę.

 10. Nie jest możliwe przyjście na Wydarzenie do innej grupy, niż tej, do której zakupiło się bilet.

 11. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom.

 12. Przy wejściu i wyjściu obowiązkowo dezynfekujemy ręce. Na miejscu dostępne będą środki do dezynfekcji rąk i mat.

 13. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty Wydarzenia lub odwołania (np. w związku z zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej) i w takim przypadku zobowiązuje się poinformować uczestników drogą elektroniczną o nowym terminie Wydarzenia.

 15. Osoby biorące udział w Wydarzeniu poprzez zakup biletu oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 16. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych uczestnik zajęć zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.

 17. Z zajęć nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie bez opieki dorosłego, posiadające przeciwskazania zdrowotne do aktywności fizycznej oraz kobiety w ciąży.

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia czy choroby, jakich doznał uczestnik w czasie zajęć..

 1. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w Wydarzeniu, osobie która wykazuje objawy chorobowe, w tym w szczególności wskazujące na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2. W takiej sytuacji uiszczona przez uczestnika cena biletu zostanie mu zwrócona po pomniejszeniu o wysokość kosztów, które Organizator musiał dotychczas ponieść w związku z zawartą z uczestnikiem osobą.

 2. Organizator ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w Wydarzeniu osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W powyższym przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot należności za Wydarzenie.

 3. Uczestnicy Wydarzenia udzielają Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, które powstaną podczas Wydarzenia i będą opublikowane w mediach należących Joy in me s.c.

 4. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jest JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co

 6. Reklamacje związane z Wydarzeniem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia.

 7. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

 8. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

 9. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 10. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

 11. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.