regulamin JOYINME recharge yoga retreat

Regulamin wydarzenia 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta podczas uczestnictwa w wydarzeniu (w dalszej części jako Wydarzenie, Warsztaty).
 2. Wydarzenia organizowane są przez JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, dalej jako Sprzedawca.
 3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: contact@joyinme.co.
Informacje podstawowe dot. Warsztatów
 1. Wydarzenia odbywają się stacjonarnie.
 2. Wydarzenia organizowane są w formie wydarzeń otwartych. Wydarzenia mogą mieć ograniczoną liczbę miejsc.
 3. Szczegółowy opis Wydarzenia, program, terminy, wymiar czasowy, miejsce i sposób realizacji oraz cena znajdują się w Ofercie.
 4. Wydarzenia mają charakter informacyjny, edukacyjny oraz rozwojowy. 
 5. Udział w Wydarzeniu nie może zastępować porady medycznej, leczenia lub terapii realizowanej przez lekarza lub inną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, w szczególności nie może zastępować diagnozy lekarskiej.
 6. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta. 
 7. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
Płatność
 1. O ile Oferta nie wskazuje inaczej, w przypadku Wydarzenia, Sprzedawca oferuje Klientowi następujący model płatności: płatność jednorazowa – płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, 
 2. Umowa na świadczenie usług w zakresie Wydarzenia zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, dokonania płatności całej Cen i przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Szczegółowe regulacje dot. zadatku określają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może w nim uczestniczyć, na każdym etapie ma on możliwość wskazania innej osoby, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu. W takim wypadku powinien on wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu w celu uwzględnienia jej na liście uczestników i przekazania jej koniecznych informacji.
 4. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może w nim uczestniczyć i powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę na 30 dni przed planowanym Wydarzeniem – Sprzedawca zwróci Klientowi całość wpłaconej kwoty.
Organizacja Wydarzenia
 1. Szczegółowy program Wydarzenia, a także zakres świadczonych usług określa Oferta.
 2. Sprzedawca nie zapewnia Klientowi transportu do i z miejsca Wydarzenia. Klient zobowiązany jest zapewnić sobie transport we własnym zakresie. W razie jakichkolwiek trudności Sprzedawca oferuje pomoc lub wskazówki w znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu do miejsca Wydarzenia.
 3. Wszystkie dodatkowe koszty (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi spa, itp.) niewymienione w Ofercie Wydarzenia, Klient zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie. Rozliczenie ww. kosztów następuje bezpośrednio w obiekcie między Klientem a podmiotem świadczącym ww. usługi. Sprzedawca nie uczestniczy w rozliczeniach między Klientem a ww. podmiotem. 
 4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest opłacenie przez Klienta Ceny w pełnej wysokości.
 5. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłączenie po przekazaniu Sprzedawcy zgody opiekuna prawnego.  
 6. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, a także wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej organizacji Wydarzenia.
 7. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, a także indywidualne uwarunkowania zdrowotne każdego z Klientów, Sprzedawca nie odpowiada za osiągnięcie przez Klienta określonego (zamierzonego przez niego) rezultatu. 
 8. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, Klient przed ich rozpoczęciem powinien skorzystać z konsultacji lekarskiej w celu oceny, czy jego stan zdrowia pozwala bezpieczną na realizację ćwiczeń określonych w programie. 
 9. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji ćwiczeń określonych w programie i związanych ze specyfiką Wydarzenia. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub wątpliwości co do stanu zdrowia, Klient ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę.
 10. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta nie pozwala na wykonywanie poszczególnych ćwiczeń w ramach zajęć/warsztatów, powinien on o tym niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia w celu dobrania innych ćwiczeń. 
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, negatywne dla zdrowia skutki ćwiczeń w przypadku gdy Klient wykonał je wbrew zaleceniom i wytycznym Sprzedawcy lub podjął się ich wykonywania, pomimo tego, że stan zdrowia Klienta nie pozwalał na ich wykonywanie.
 12. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, Sprzedawca zastrzega możliwość modyfikacji programu Wydarzenia w zakresie godzin rozpoczęcia poszczególnych wydarzeń/warsztatów.
 13. Sprzedawca może zmienić program Wydarzenia określony z ważnych przyczyn (np. choroba prowadzącego poszczególne zajęcia, inne nieprzewidziane zdarzenia losowe). Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie oraz nowym programie Wydarzenia.
 14. Gdy z powodu zmiany programu Wydarzenia, o której mowa powyżej, Klient nie może zrealizować usługi, Sprzedawca według wyboru Klienta:
 • dokona zwrotu kosztów w formie vouchera do wykorzystania w Sklepie,
 • lub dokona zwrotu kosztów bezpośrednio na rzecz Klienta.

W takim wypadku Klient może wskazać również inną osobę, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu (o czym niezwłocznie powinien poinformować Sprzedawcę). 

Wydarzenie

 1. W ramach realizacji programu Wydarzenia, przewidziany jest dla Klientów również czas wolny. Sprzedawca informuje, że nie odpowiada za organizację aktywności dla Klientów w tym czasie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn w przypadku gdy w ramach Wydarzenia, liczebność grupy spadnie poniżej 15 osób, o ile nic innego nie wskazano w Ofercie. Sprzedawca może także zaproponować Klientowi skorzystanie z innego Wydarzenia lub zmianę formy Wydarzenia lub zaproponować zmianę opłaty lub inny termin, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty. 
 3. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku z Wydarzeniem, a także za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.
Obowiązki Klienta 
 1. Klient podczas uczestnictwa w Wydarzeniu zobowiązany jest do:
 • przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, 
 • stosowania się do wskazówek i wytycznych Sprzedawcy oraz prowadzących zajęcia w ramach Wydarzenia,
 • bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z obiektu w którym organizowane jest Wydarzenie, 
 • uczestnictwa w zajęciach w ramach Wydarzenia zgodnie z określonym przez Sprzedawcę programem.
 1. W przypadku opuszczenia przez Klienta poszczególnych zajęć organizowanych w ramach Wydarzenia lub nieuczestniczenia w zajęciach, Klient nie jest on uprawniony do żądania od Sprzedawcy zwrotu części ceny uiszczonej za Wydarzenie. 
 2. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wstępu na salę Klientowi, co do którego ma podejrzenia o istnienie przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zaplanowanych ćwiczeń.
 3. Podczas trwania Wydarzenia niedozwolone jest spożywanie alkoholu przez Klientów. 
 4. Klient przez cały okres trwania Wydarzenia zobowiązany jest do posiadania indywidualnie wykupionego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Wizerunek Klienta
 1. Klient – poprzez akceptację Regulaminu, a także dodatkowo przez udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie dla celów edukacyjnych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. Sprzedawca może utrwalać, rozpowszechniać przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek Klienta do celów reklamowych oraz promocyjnych Wydarzenia i marki Sprzedawcy w latach przyszłych. 
 2. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 3. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem.
 4. Klient dokonując rejestracji Uczestnika oświadcza, że uzyskał zgodę Uczestnika na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Dane wrażliwe

 1. Z uwagi na specyfikę Wydarzenia, w tym to, że Klient może przekazać Sprzedawcy dane szczególnej kategorii/dane wrażliwe, Klient jest świadomy tego, że przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę do celów niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Polityką prywatności.

Zasady bezpieczeństwa w związku z Covid-19

 1. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, które nie wykazują jakichkolwiek objawów choroby, w szczególności infekcji układu oddechowego oraz które nie mają podwyższonej temperatury ciała.
 2. Klienci uczestniczący w Wydarzeniu zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów oraz wytycznych.
Siła wyższa
 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w jej wykonaniu. Postanowienie będzie miało zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu usługi.
 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Sprzedawcy lub Klienta, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego lub inny stanów nadzwyczajnych.
 3. Strona uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji,
  w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie usługi.
Postanowienia końcowe

Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają  zapisy Regulaminu sprzedaży oraz przepisy Kodeksu cywilnego.